Regulamin

Poniżej treść regulaminu.

Regulamin RODOMATIC

Serwis internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem rodomatic.pl jest prowadzony przez:

TW PRO LIFE sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Grubsko 43 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000507818, NIP: 7831712379, REGON: 302714088, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w całości, zwany dalej Usługodawcą.

Dane kontaktowe:

            – adres korespondencyjny: Garbary 71/19, 61-758 Poznań

            – adres mailowy: …………….

 

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.rodomatic.pl.

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, to jest TW PRO LIFE sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Grubsko 43 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000507818, NIP: 7831712379, REGON: 302714088.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca status Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która korzysta z Serwisu Internetowego, w tym zawiera Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Serwis internetowy – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych, Usługi oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę, dostępna na stronie internetowej pod adresem www.rodomatic.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 6. Kwestionariusz – opracowane przez Usługodawcę w autorski sposób pytania w formie interaktywnej ankiety, mające na celu ustalenie poziomu zgodności przedsiębiorstwa Użytkownika z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych i sporządzenia na jego rzecz raportu oraz dokumentów przez Usługodawcę oraz wygenerowania wskazówek zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
 7. Panel użytkownika – indywidualna część Serwisu, dostępna dla każdego zarejestrowanego Użytkownika, gromadząca jego dane i umożliwiająca mu zamówienie Usługi, a także późniejsze nią administrowanie.
 8. Usługa – wykonanie czynności przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której efektem jest raport zawierający wskazówki pomagające dopasować przedsiębiorstwo do przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokumentacja stworzona na podstawie RODO.
 9. Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w serwisie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma TPay.
 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.
 11. Przepisy ODO – przepisy RODO oraz obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • zakres świadczenia Usługi przez Usługodawcę;
  • zasady rejestracji w serwisie internetowym;
  • zasady korzystania z serwisu internetowego;
  • warunki składania zamówień na Usługę oferowaną i dostępną w serwisie oraz dokonywania przez Użytkowników płatności za Usługi.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi tj. rejestracja w serwisie internetowym, przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu, w tym rejestracji w serwisie, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Składanie zamówień przez Użytkownika możliwe jest po zarejestrowaniu się na stronie internetowej serwisu i po podaniu niezbędnych danych.
 8. Ceny podane w serwisie są podane w polskich złotych i są cenami netto (do której zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki).
 9. Usługodawca i Użytkownik wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku.
 11. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik jest zobowiązany do podania danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd.
 12. Z płatnej wersji Usługi mogą korzystać jedynie Użytkownicy tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca status Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wersja płatna nie jest dostępna dla Konsumentów.

§ 3. Rejestracja w serwisie

 1. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik musi zarejestrować się na stronie serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.rodomatic.pl
 2. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, adresu mailowego oraz hasła. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 4. W celu rejestracji wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych i odpowiada za ich uaktualnianie w przypadku jakichkolwiek zmian.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu i nieprzekazywanie go osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde udostępnienie danych osobom trzecim.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podane w trakcie rejestracji dane oraz za czynności wykonane w obrębie Serwisu przy ich pomocy.
 8. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili do zmiany podanych danych przedsiębiorstwa i danych osobowych. W każdej chwili ma również prawo do usunięcia konta, jednakże jego usunięcie skutkuje brakiem dostępu do Usługi.

§ 4. Usługa

 1. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wypełnić kwestionariusz dostępny na stronie internetowej serwisu,
  2. uzupełnić dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży (w tym dane do faktury),
  3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.
 2. Po wypełnieniu Kwestionariusza i jego zatwierdzeniu Użytkownik nie ma możliwości ponownej edycji udzielonych odpowiedzi.
 3. Z chwilą dokonania płatności między Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usług objętych zamówieniem.
 4. Po opłaceniu zamówienia, raport i dokumentacja dostępna jest na koncie Użytkownika w serwisie internetowym.
 5. Użytkownik ma możliwość pobrania faktury ze swojego panelu Użytkownika po dokonaniu płatności za Usługę.
 6. Raport dostępny po dokonaniu płatności zawiera niezbędne wskazówki wygenerowane w oparciu o udzielone odpowiedzi oraz dopasowany zbiór dokumentów opracowanych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 7. Serwis, na którym dostępna jest usługa umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne zakończenie z korzystania z Usługi.
 8. Usługodawca zastrzega, że cena za Usługę podana na stronie Serwisu może ulec zmianie. Zmiana wysokości opłaty za tę Usługę nie ma wpływu na zamówione Usługi, które zostały opłacone przed wejściem w życie zmiany kosztów.
 9. Płatności obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, posiadającą NIP: 7773061579 oraz Regon: 300878437, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf

§ 5. Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć imion, nazwisk, adresów poczty elektronicznej (adres e-mail), podawanych przy rejestracji lub w Panelu użytkownika.
 2. Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz przetwarzanych kategorii danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§ 6. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy
i Usługobiorcy

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu bez wcześniejszego komunikatu, ze względu na:
 • konieczność wykonania konserwacji technicznej Serwisu, jego modyfikacji lub aktualizacji;
 • zaistnienie incydentów oddziałujących na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawcy – przez okres konieczny do dokonania prac zmierzających do przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu;
 • czynniki niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej, to jest zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, niezależnego od Usługodawcy, w szczególności klęsk naturalnych, pożarów, powodzi, uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Serwisu lub Usługi – przez okres trwania przyczyny lub w czasie trwania prac zmierzających do przywrócenia możności ponownego korzystania z Serwisu lub Usług.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody oraz niemożność lub ograniczenia korzystania z Serwisu lub Usług wywołane:
   • działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w tym korzystanie z Serwisu lub Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • przekazaniem nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, wymaganych do korzystania z Usługi, w szczególności podaniem nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) lub adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu;
   • usterką urządzeń lub systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik, spowodowaną niezależnie od Usługodawcy;
   • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej Usługodawcy,
   • dostępem podmiotów trzech do konta Użytkownika, w szczególności przez niewłaściwe zabezpieczenie hasła dokonane przez Użytkownika;
   • siłą wyższą.
  2. Użytkownik gwarantuje, że Kwestionariusz i Raport wraz dokumentami do pobrania, zostaną wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika dla jego własnych celów i potrzeb.
  3. Użytkownik jest zobligowany do nieudostępniania hasła logowania do serwisu osobom nieupoważnionym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie danych dostępu podmiotom trzecim, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów w tym, za nieuprawnione skorzystanie z Usługi wykupionej przez Użytkownika przez podmiot trzeci, który uzyskał dostęp do Usługi wobec niedostatecznej ochrony ze strony Użytkownika dostępu do tych informacji.
  4. Usługa zapewniana przez serwis www.rodomatic.pl nie stanowi usługi doradztwa prawnego. Raport i dokumenty wygenerowane po wypełnieniu Kwestionariusza nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie wyłączają odpowiedzialności Użytkownika przewidzianej na gruncie przepisów ODO.
  5. Wszelkie treści znajdujące się na stronie oraz raport i dokumenty zostały sporządzone na podstawie przepisów ODO.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody poniesione na skutek działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o Usługę. Proponowana Usługa ma na celu pomoc Użytkownikom w sprawdzeniu podejmowanych procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji oraz dostosowania ich do wymogów określonych przez przepisy ODO.
  7. Użytkowanie Usługi i wykorzystywanie zamieszczonych treści i dokumentów umieszczonych na stronie serwisu nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie postanowień przepisów ODO. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie poniesie Użytkownik w następstwie czynności przez niego podjętych w oparciu o Usługę.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe sporządzenie i stosowanie wymaganej przepisami dokumentacji przez Użytkownika.
  9. Celem usługi jest przedstawienie Użytkownikowi możliwości działań, jakie Użytkownik może podjąć w celu dopasowania procesów przetwarzania danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie do wymogów ODO. Brak lub błędne wprowadzenie przez Użytkownika wymogów wynikających z przepisów ODO, jak również nieprawidłowe wdrożenie procedur zalecanych w ramach Usługi, nie stanowi odpowiedzialności Usługodawcy. Powzięcie działań wskazanych przez Usługodawcę nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie przepisów ODO.
  10. Użytkownik jest świadomy, że wykupienie Usługi nie chroni go przed niewykluczoną kontrolą organów nadzorczych, w tym w szczególności Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kary nałożone na Użytkownika przez organy nadzorcze w związku z naruszeniami obowiązków wynikających z przepisów ODO.
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie niezupełnych lub fikcyjnych informacji przy wypełnianiu Kwestionariusza, a w konsekwencji za uzyskany na tej podstawie Raport oraz dokumentację, która w ocenie Użytkownika jest niekompletna lub nieprawidłowa.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści i materiały umieszczone na stronie serwisu stanowią indywidualne opracowanie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wszelkie treści oraz elementy graficzne, logo, struktura serwisu i jego koncept stanowią własność Usługodawcy.
 3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, prezentowanie, powielanie, publikowanie, tworzenie prac pochodnych oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę materiałów, w szczególności zabronione jest wykorzystywanie treści Kwestionariusza oraz dokumentów przez podmioty trzecie lub Użytkownika poza celem w jakim zostały Użytkownikowi udostępnione, a określonym w niniejszym Regulaminie.
 4. Za nieprzestrzeganie ust. 3 Usługodawca zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie danych osobowych, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz pokrewnych.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd według właściwości miejscowej Uslugodawcy.
 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rodomatic jest marką firmy TW PRO LIFE sp. z o. o. z siedzibą w Grubsku (64-300 Nowy Tomyśl) numer 43, REGON: 302714088, NIP: 7831712379 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507818.