Internetowe narzędzie do wdrożenia RODO
w Twojej firmie

Zrób to tu i teraz, wystarczy się zalogować
i wypełnić kwestionariusz

 • Sprawdź czy Twoja firma jest zgodna z RODO
 • Skorzystaj z wiedzy ekspertów
 • Dowiedz się co należy poprawić

Zgodność z RODO już dziś

699 zł netto
Przez najbliższe
90 dni 499 zł netto!

Jak działa Rodomatic?

Rodomatic to kompleksowe narzędzie służące do wdrożenia RODO w Twoim przedsiębiorstwie – wystarczy tylko wypełnić kwestionariusz.

Ocena działania przedsiębiorstwa

Przy pomocy naszego kwestionariusza określimy słabe punkty Twojej organizacji związane z ochroną danych osobowych.

Pomoc i porady

Po udzieleniu odpowiedzi na nasze pytania zaprezentujemy Ci skuteczne możliwości poprawy i wesprzemy w procesie wdrażania RODO!

Kompleksowa dokumentacja

Otrzymasz od nas również szereg dokumentów dopasowanych idealnie do Twojej działalności.

Najczęściej zadawane pytania.

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest to akt unijny, który ma na celu ochronę prywatności obywateli, zapewnienie odpowiednich sposobów zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych oraz ujednolicenie prawa w tym zakresie, na terenie całej Unii Europejskiej.

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

RODO chroni dane osobowe osób fizycznych i dotyczy każdego, kto przetwarza takie dane do celów innych niż osobiste lub domowe. Dotyczy to każdej działalności gospodarczej niezależnie od przyjętej formy prawnej – spółki handlowej, jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej.

Nie. Przepisom RODO podlegają wszystkie organizacje, które pozyskują lub przetwarzają dane osobowe osób przebywających w UE lub oferują towary bądź usługi na terytorium UE.

Do przepisów rozporządzenia muszą się dopasować również ci przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę poza granicami Unii Europejskiej, ale ich oddział znajduje się na jej terytorium.

Bez znaczenia jest narodowość osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz miejsce fizycznego przetwarzania tych danych.

Przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie operacji na danych osobowych lub zbiorach tych danych, takie jak:
 • zbieranie danych osobowych,
 • utrwalanie,
 • przechowywanie,
 • wykorzystywanie,
 • rozpowszechnianie,
 • usuwanie,
 • niszczenie,
 • udostępnianie.

Za nieprzestrzeganie przepisów RODO i niepodjęcie odpowiednich działań chroniących dane osobowe grożą następujące kary:

– finansowe – do 20 milionów euro lub 4% światowego obrotu rocznego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa,

– upomnienie,

– zwrot uzyskanych korzyści,

– wypłata odszkodowania podmiotom poszkodowanym,

– karne – grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności.

Konsekwencją nieprzestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych może być również utrata renomy, a także spadek zaufania klientów oraz kontrahentów.

RODO zostało uchwalone 18 kwietnia 2016 roku, ale weszło w życie dopiero 25 maja 2018 r. To właśnie od tego dnia wszystkie podmioty, podlegające przepisom RODO, powinny być przygotowane do ich stosowania.

RODO znosi następujące obowiązki:
– zgłaszanie zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
– sztywne informatyczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa (np. hasło min. 8 znaków)
– polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem informatycznym

Dane wrażliwe to dane, które dotyczą: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgody na przetwarzanie danych zebrane dotychczas nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących: efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naruszenie danych osobowych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana zawsze w każdym momencie. Warto pamiętać, że jej odwołanie powinno być tak samo łatwo, jak jej udzielenie. Wycofanie zgody nie dotyczy czynności dokonanych na danych, gdy zgoda pozostawała ważna.

Jest to prawo do tego, by żądać od administratora naszych danych osobowych usunięcia wszystkich danych, które posiada na nasz temat. Ma on obowiązek zrobić to niezwłocznie – nie tylko w momencie, w którym o to wniesiemy, ale także zawsze wtedy, gdy posiadanie naszych danych nie jest już niezbędne do wypełnienia celów, w jakich zostały zebrane. Administrator jest również zobowiązany do skasowania naszych danych, gdy cofniemy swoją zgodę na ich przetwarzanie oraz kiedy były one przetwarzane niezgodnie z prawem. Warto pamiętać, że administrator nie zawsze może całkowicie usunąć nasze dane. Istnieją odrębne przepisy, które nakazują przechowywanie danych osobowych przez określony czas np. zgodnie z prawem pracy, pracodawca jest zobowiązany przechowywać dane pracownika przez okres 50 lat (od 1 stycznia 2019 roku – 10 lat) od zakończenia stosunku pracy.

Jest to prawo przysługujące osobie, której dane dotyczą, do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

PUODO oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli organ nadzorczy, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Do tej pory ochroną danych w przedsiębiorstwie zajmowali się administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI). Wraz z wejściem nowych przepisów znika to stanowisko i pojawia się zamiast niego Inspektor Ochrony Danych (IOD), który podobnie jak ABI ma pełnić funkcję specjalisty ds. ochrony danych osobowych.

Fakty

1
Zł netto to rynkowa cena za wdrożenie RODO
1
ZŁ netto to nasza cena
1
Lat doświadczenia

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rodomatic jest marką firmy TW PRO LIFE sp. z o. o. z siedzibą w Grubsku (64-300 Nowy Tomyśl) numer 43, REGON: 302714088, NIP: 7831712379 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507818.